HARMONIZER POWER QUALITY CONSULTING

Vad vi kan göra för Dig

Med vår hjälp kan Du få regelbunden kontroll av nuläget, lösningar på driftstörningsproblem, kontroll av kompatibilitet mellan nätet och olika apparater, framtagning av lämpliga filterlösningar, kontroll av elkvalitetseffekter vid installation av nya apparater, EMC specifikation inför anskaffning av ny utrustning, utbildning i elkvalitetsproblematiken.

keramisk platta av aluminiumoxid
tekniska keramer av zirkoniumdioxid och aluminiumoxid
HARMONIZER POWER QUALITY CONSULTING

VÅR VERKSAMHETr

Elkraftsystem i Sverige och övrig Europa genomgår för närvarande stora förändringar vad gäller både generering och distribution av elkraft.

 • Traditionella energikällor kommer att ersättas av ett stort antal vind- och solkraftsanläggningar.
 • Transmissions- och distributionssystem måste byggas ut för att klara ökad konsumtion av elkraft i ett fossilfritt samhälle
 • Ökad kablifiering
 • Antalet omriktarstyrda laster för t.ex. produktion av vätgas, laddning av elbilar etc. kommer att öka.

Konsekvenserna av en sådan omställning blir:

 • Större frekvens- och spänningsvariationer
 • Högre övertonsdistorsion
 • Transienter med högre amplitud och längre varaktighet
 • Större risk för övertonsresonanser och ferroresonanser
 • Större risk för driftstörningar och utrustningshaverier

För att klara den planerade omställningen med oförände driftstillförligheten kravs det nya elkvalitetslösningar i form av:

 • Effektiv filtrering och blockering av övertoner vid störningskällan
 • Filterlösningar för högfrekventa övertoner (supratoner)
 • Dämpfilter för att motverka övertonsresonanser, ferroresonanser och kopplingstransienter
 • Brandvägar i form av olinjära impedanser för att förhindra okontrollerad spridning av störningar mellan olika delar av elnätet

Med Harmonizer som samarbetspartner får ni tillgång till vår samlade erfarenhet och kunskap inom nätanalyser och applikationer av olika elkvalitetshöjande åtgärder. Detta i kombination med våra övriga samarbetspartners anläggningsochkompetens och produktutbud gör det möjligt att erbjuda totalåtaganden inom elkvalitet från förstudie till installation och driftsättning.

HARMONIZER POWER QUALITY CONSULTING

MÄTNINGAR

Elkvalitetsmätningar är ofta en del av ett åtgärdspaket för att förbättra elkvalitén i anläggningen. För att få fram tillförlitligt underlag till fortsatt analys, systemstudier och projektering krävs att nedan beskrivna mätningar utförs på ett korrekt sätt.
Läs mer

keramiska isolatorer av teknisk keramik
HARMONIZER POWER QUALITY CONSULTING

SIMULERINGAR

Lösningar av elkvalitetsproblem kräver noggranna nätanalyser med hjälp av tillförlitliga simuleringsprogram.
HARMONIZER utför studier av både låg- och högspänningsnät med avseende på ……

Läs mer

produkt av bearbetbar glaskeram
HARMONIZER POWER QUALITY CONSULTING

Utbildning

 • – Övertoner och övertonsfilter
 • – Transienter, spänningsdippar, kommuteringshack, snabba spänningsvariationer
 • – Elkvalitetsmätningar

Läs mer

ELSPEC LV Equalizer

för dynamisk reaktiveffektkompensering.
Rekomenderas för snabbt varierande laster t-ex. punktsvetsar, värmepumpar, hissar, valsverk etc.
Läs mer

keramiska isolatorer av teknisk keramik

ELSPEC MV EQUALIZER 1-36 kV

Reaktiveffektkompenseringsringssystem för dynamiska laster med snabba reaktiveffektvariationer t.ex. ljusbågsugnar, valsverk, vindparker,
Läs mer

produkt av bearbetbar glaskeram

Analysator

ELSPEC G4500 BÄRBARA ELKVALITETSANALYSATOR

Läs mer

produkt av bearbetbar glaskeram

Cyme

Program för simuleringar av distributions- och transmissionsnät

Läs mer