Gruvor

Uppdragsgivare: Boliden, Sverige

Projekt: Garpenberg Expansion

Boliden investerade 3900 millioner SEK I en ny anläggning i Garpenberg i syfte att öka gruvans produktionskapacitet från nuvarande 1,4 Mton till 2,5 Mton malm per år. För att få tillstånd att ansluta anläggningen till det matande nätet måste det säkerställas att elleverantörens krav i avseende på effektfaktor och övertonsdistorsion kommer att uppfyllas.

Harmonizers åtagande:
Att utforma reaktiveffektkompensering och övertonsfiltrering som ska uppfylla Vattenfalls effektfaktor- och distorsionskrav.

Som resultat av studierna har ett 10 kV och ett 20 kV filterbatteri installerats. Varje batteri består av fyra filtergrenar avstämda till 5:e, 7:e, 11:e och 13:e övertonerna omkopplingsbara i 3 och 2 Mvar-steg vid 10 kV och 4 och 5 Mvar-steg vid 20 kV.

Arbetet har bestått av följande steg.

 • Elkvalitetsmätningar i den befintliga anläggningen
 • Teoretiska beräkningar av förväntad reaktiv effektförbrukning och övertonsgenerering från den nya anläggningen
 • Lastflödes-, övertons- och transientstudier för olika driftsfall.
 • Val av lämplig filterkonfiguration för att uppfylla kraven på reaktiv effekt och övertonsdistorsion.
 • Utveckling av styrschema för reglering av reaktiv effekt
 • Framtagning av märkdata för filter och filterkomponenter och utveckling av en detaljerad teknisk anbudsspecifikation.
 • Utvärdering av offerter
 • Granskning och godkännande av leverantörens design
 • Kontroll av montage, idrifttagning och verifieringsmätningar

Uppdragsgivare: LKAB Malmberget, Sweden

Uppdrag: Att reducera spänningsvariationer på 110 kV och 20 kV samlingsskenor orsakade av snabbt varierande laster i form av 4 st 40 tons bergspel

Arbetets omfattning:

 • Realtidsmätningar av effekt-, ström-, spännings- och övertonsvariationer
 • Lastflöde och övertons simuleringar
 • Val av kompensators typ och effekt
 • Utvärdering av befintliga filter
 • Utveckling av teknisk specifikation
 • Utvärdering av leverantörsförslag
 • Mätningar och verifiering av prestanda och märkdata efter driftsättning

Uppdragsgivare: LKAB, Sverige

Uppdrag: Att analysera orsaken och konsekvenserna av spänningsdippar i LKAB:s anläggningar och föreslå en handlingsplan för eliminering av problemen.

Arbetets omfattning:

 • Sammanställning och analys av störningsregistreringar vid 130 kV PCC för varje LKAB-anläggning
 • Sammanställning och analys av felanmälningar från kraftleverantörer (Vattenfall) och LKAB
 • Sammanställning av spänningsfallsrelaterade produktionsavbrott och motsvarande inkomstbortfall
 • Utvärdering av möjliga åtgärder för 130 kV transmissionssystem
 • Utvärdering av möjliga åtgärder för distributionssystemen
 • Utvärdering av åtgärder för att förbättra immunitetsnivån hos produktionsutrustningen
 • Beräkningar av investeringskostnader och återbetalningstid för de olika åtgärderna
 • Slutlig rekommendation och handlingsplan

Uppdragsgivare: LKAB, Sverige

Uppdrag: Att utforma kompenseringsutrustning för en ny pelletsanläggning

Arbetets omfattning:

 • Lastflödesstudie
 • Övertonsstudie
 • Val av lämplig filterkonfiguration
 • Beräkning av märkdata för filterkomponenter
 • Kontroll av montage och verifierande mätningar

Aluminiumsmältverk

Uppdragsgivare: ABB Schweitz
Slutkund: Raz Az Zawr, Saudiarabien

Uppdrag:

 • Att generera 840 MVAR reaktiv effekt för att förbättra effektfaktorn vid Point of Common Coupling (PCC)
 • Att filtrera övertonsströmmar som genereras av likriktarna för att uppfylla kraven på övertonsdistorsion enligt IEEE Standard 519

Omfattning:

 • Insamling av indata för den analytiska modellen
 • Val av filterkonfiguration
 • Övertonsstudie
 • Detaljdesign av filter och filterkomponenter
 • Verifieringsmätningar

Uppdragsgivare: ABB
Slutkund: Raz Az Zawr, Saudiarabien

Objekt: Raffinaderi och valsverk

Syfte

 • Att förbättra effektfaktorn vid Point of Common Coupling (PCC)
 • Att filtrera övertonsströmmar genererade av frekvensomriktare för att uppfylla distorsionskrav enligt IEEE Standard 519

Omfattning:

 • Insamling av indata för den analytiska modellen
 • Val av filterkonfiguration
 • Övertonsstudie
 • Detaljdesign av filter och filterkomponenter
 • Montageövervakning, driftsättning, verifieringsmätningar

Uppdragsgivare: ABB
Slutkund: ISAAL Island

Omfattning: Design av övertonsfilter för utbyggnadsprojekt. Total genererad effekt 85 Mvar

Arbetets omfattning:

 • Övertonsmätningar för att bestämma befintliga övertoner
 • Övertonsstudie
 • Transientstudie
 • Val av lämplig filterkonfiguration för att uppfylla krav på effektfaktor och övertonsdistorsion
 • Beräkning av märkdata för filterkomponenter
 • Kontroll av montage, driftsättning och verifieringsmätningar

Uppdragsgivare: ABB
Slutkund: Sohar Oman

Omfattning: Design av övertonsfilter för utbyggnadsprojekt. Total genererad effekt 220 Mvar

Arbetets omfattning:

 • Övertonsstudie
 • Transientstudie
 • Val av lämplig filterkonfiguration för att uppfylla krav på effektfaktor och övertonsdistorsion
 • Beräkning av märkdata för filterkomponenter

Uppdragsgivare: ABB
Slutkund: Nordural Island

Omfattning: Design av övertonsfilter för utbyggnadsprojekt. Ombyggnad av 3:e övertonsfilter.

Arbetets omfattning:

 • Övertonsmätningar för att kartlägga befintliga övertoner
 • Övertonsstudie
 • Transientstudie
 • Val av lämplig filterkonfiguration för att uppfylla krav på effektfaktor och övertonsdistorsion
 • Beräkning av märkdata för filterkomponenter
 • Driftsättning
 • Verifieringsmätningar

Uppdragsgivare: ABB
Slutkund: Quatalum, Qatar

Omfattning: Design av övertonsfilter för ett nytt aluminiumsmältverk. Total genererande effekt 650 Mvar.

Arbetets omfattning:

 • Övertonsstudie
 • Transientstudie
 • Val av lämplig filterkonfiguration för att uppfylla krav på effektfaktor och övertonsdistorsion
 • Beräkning av märkdata för filterkomponenter

Distributions- och transmissions tillämpningar

Uppdragsgivare: Orkuvirki, Island

Tillämpning: Kompensation av en 130 kV transformatorstation.

Uppdrag: Att designa 3 x 20 Mvar, 130 kV övertonsfilter.

Arbetets omfattning:

 • Övertonsmätningar på 130 kV samlingsskenor för att kartlägga befintliga övertoner
 • Övertonsstudie
 • Transientstudie
 • Val av lämplig filterkonfiguration för att uppfylla krav på övertons distorsion
 • Beräkning av märkdata för filterkomponenter
 • Val av skyddsschema och skyddsinställningar
 • Kontroll av monteage, driftsättning och verifieringsmätningar

Uppdragsgivare: ABB
Slutkund: PGC, Polen

Tillämpning: Reaktiveffektkompensering av tre 110 kV transformatorstationer.

Uppdrag: Att designa 3 x 50 Mvar, 110 kV övertonsfilter i tre olika fördelningsstationer.

Arbetets omfattning:

 • Övertonsmätningar på 110 kV och 400 kV samlingsskenor för att kartlägga befintliga övertoner
 • Övertonsstudie
 • Transientstudie
 • Val av lämplig filterkonfiguration för att uppfylla krav på övertonsdistorsion
 • Beräkning av märkdata för filterkomponenter
 • Val av skyddsschema och skyddsinställningar
 • Kontroll av montage, driftsättning och verifieringsmätningar

Uppdragsgivare: ABB
Slutkund: RTE, Frankrike

Tillämpning: 400 kV, 220 kV, 110 kV, 63 kV kompensationsprojekt på olika platser i Frankrike

Arbetets omfattning:

 • Övertonsanalys
 • Transientstudie
 • Beräkning av märkdata för filterkomponenter
 • Val av skyddsschema och skyddsinställningar
 • Kontroll av montage, driftsättning och verifieringsmätningar

Vindparker

Uppdragsgivare: Siemens Sverige

Objekt: Storrotsliden Windfarm, Sverige

Uppdrag: Att ta reda på orsaken till frekventa utrustningshaverier- och isolationsfel.

Arbetets omfattning::

 • Elkvalitetsmätningar
 • EMTP-modellering och transientsimuleringar
 • Diagnostik och åtgärdsförslag

Problemlösningar

Kund: Nordural, Island

Problem: Mättransformator- och kabelfel

Nordural fick frekventa fel på spänningstransformatorer samt obefogade utlösningar av en 33 kV produktionslinje vilket resulterade i materiella skador och produktionsbortfall. Undersökning av mätdata från störningsanalysator indikerade att problemen orsakades av ferroresonans.

Harmonizer har utfört en systemstudie som bestod av mätningar på plats och datorbaserade simuleringar. Som resultat av studien har specialdesignad ZnO-R-C dämpningskrets föreslagits och installerats.

Arbetets omfattning:

 • EMTP Simuleringar
 • Design av dämpningskretsen
 • Upphandling av komponenter
 • Driftsättning
 • Verifieringsmätningar.