Mätningar

Elkvalitetsmätningar är ofta en del av ett åtgärdspaket för att förbättra elkvalitén i anläggningen. För att få fram tillförlitligt underlag till fortsatt analys, systemstudier och projektering krävs att nedan beskrivna mätningar utförs på ett korrekt sätt. Detta ställer höga kunskapskrav på mätingenjörer i form av:

  • instrumentkännedom
  • kraftsystemuppbyggnad och funktion
  • mätmetoder och mätteknik
  • teoretiska kunskaper i krets- och övertonsanalys
keramiska kullager av kiselnitrid Si3N4 och zirkoniumdioxid ZrO2

Kontakt
Kontakt
Kontakt

Effekt- och Övertonsmätningar

Effekt- och övertonsmätningar utförs oftast som ett första steg inför dimensioneringen av övertonsfilter. Övertonsmätningar utförs i samband med övertonsrelaterade problem som t.ex.

  • överbelastning av transformatorer, kablar, motorer etc.
  • kondensatorhaverier
  • obefogade skyddsutlösningar
  • felfunktion av datautrustning, styr- och kontrollkretsar
Det finns inga entydiga riktlinjer för mätproceduren. Det är viktigt att hålla i minnet att för att lösa övertonsproblem måste man kombinera mätningarna med analys och systemberäkningar. Genom mätningar kartlägger man övertonsgenerering.

Det är vanligt att börja mäta på den nivå där problemen uppträder eller där filter skall installeras. Det är dock viktigt att vara medveten om att övertoner genererade av strömriktare kan förstärkas p.g.a. resonansen mellan induktiva och kapacitiva komponenter i nätet. I de fall där shuntkondensatorer eller filter förekommer, bör hänsyn tas till dessa vid bedömning av övertonsgenereringen i nätet. I nät med enfaslaster måste man utöver fasströmmar även mäta strömmen i nolledaren.

Transienter, spänningsdippar, högfrekvensstörningar

Mätningar utförs i samband med apparatfel t.ex. isolationsfel i transformatorer, kondensatorer, kablar, motorer, överslag i elektroniska kretsar eller vid skyddsutlösningar av exempelvis frekvensomformare och strömriktare.

Mätproceduren beror på typ av transienter som man vill registrera. Mätningar av kopplingstransienter som uppstår vid inkoppling av transformatorer, kondensatorer, stora motorer, etc. kan man oftast genomföra på ett effektivt sätt i samarbete med driftansvariga genom att utföra ett antal kopplingar och registrera resultaten.

Man måste komma ihåg, att transienter inte är repetitiva eftersom deras amplitud beror på spänningens eller strömmens momentantvärde vid kopplingsögonblicket. Ett stort antal mätningar måste därför utföras för att öka sannolikheten att fånga värsta fallet.

HARMONIZER Power Quality Consulting AB har mångårig erfarenhet av elkvalitetsmätningar. Vi använder moderna mätinstrument och välbeprövade mätmetoder som uppfyller gällande normkrav.

Här är några exempel på utförda mätningar.

Övertonsmätning, jämförelse mellan aktuell övertonsdistorsion (röd) och normkraven (grön). Mätningen visar förekomsten att övertoner med frekvenser > 550 Hz överskrider normkraven och kräver filtrering.

Registrering av snabba lastvariationer.

Aktiv effekt

Reaktiv effekt

Inkoppling av ett kondensatorbatteri

Kommuteringsdippar

Direkt start av asynkronmotor.

Spänning

Ström